Animals In Distress (A.I.D.)

Animals In Distress (A.I.D.)
Asociación No. 7974 en el Registro de Asociaciones de Andalucía
Tel: (0034) 626942427
email: animalsindistress2007@yahoo.co.uk

 

Adoptievoorwaarden tussen 'wij' (Animals in Distress, hierna te noemen als A.I.D.) en de adoptant

U adopteert een dier, u "koopt" geen dier.

Het dier is geadopteerd zodra de adoptievergoeding is ontvangen. Deze moet binnen 7 dagen na de reservering van het dier bij ons op de rekening staan. Wanneer de adoptievergoeding niet is ontvangen, halen wij de reservering er af en is het dier weer te adopteren.

Het dier blijft eigendom van A.I.D.

De adoptant verplicht zich ertoe om goed voor het dier te zorgen, in overeenstemming met de wet, die de bescherming en het welzijn van de dieren beschrijft, na te komen.

We kunnen bij twijfel ieder moment een huisbezoek doen. Wanneer blijkt dat het dier verwaarloosd wordt hebben wij het recht om het dier terug te nemen. Het adoptiebedrag wordt dan niet terug betaald.

De adoptant is verplicht de nodige vaccinaties per jaar te laten geven en de relevante en noodzakelijke medische zorg  in geval van ziekte of ongeval.

Wanneer u verhuist dient u dit door te geven aan ons binnen twee weken.

Het dier moet te allen tijde op het adres van de adoptant verblijven, met uitzondering uiteraard van vakanties en dergelijke.

Als het dier niet bij u kan blijven, moet het dier altijd worden terug gegeven aan A.I.D. op een datum overeen te komen tussen adoptanten en A.I.D. A.I.D. heeft  een maand de tijd om een ​​oplossing te vinden, soms duurt het langer.

Het dier mag niet worden benut voor de landbouw of andere commerciële doeleinden.

Het is niet toegestaan om het dier te couperen of andere verminkingen aan het brengen. Als u een kat adopteert is het verboden om de nagels te laten verwijderen.

Sterilisatie/castratie van het dier is verplicht zodra deze de juiste leeftijd heeft bereikt. Adoptant moet een verklaring van de dierenarts aan ons overleggen om te laten zien dat de sterilisatie of castratie is uitgevoerd.

Pups jonger dan 6 maanden krijgen alleen op advies van de dierenarts een bloedonderzoek. Honden vanaf de leeftijd van 6 maanden krijgen wel een bloedonderzoek.
·         Hartworm
·         Ehrlichia
·         Ziekte van Lyme
·         Anaplasmose
·         Leishmania  

Wij geven geen vaccinatie tegen kennelhoest.

Houdt u er rekening mee dat een nieuw dier tijd nodig heeft om te wennen. De één heeft misschien 4 weken nodig en de ander 16 weken. Als er een probleem is met het gedrag, kan de adoptant een gedragstherapeut in schakelen, dit is op eigen kosten.
De adoptant is verplicht A.I.D. te informeren wanneer het dier is overleden.

A.I.D. is niet aansprakelijk voor zichtbare of verborgen gebreken van het dier, alsmede indien het dier ziek is of overlijdt.

A.I.D. geeft altijd het vaccinatie boek mee. In verband met de incubatietijd van infectieziekten kunnen wij hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Alle dieren zijn voorzien van een microchip. Na aankomst van uw dier moet u deze chip binnen 1 week op uw eigen naam zetten.

De adoptant is ten strengste verboden om het dier te euthanaseren, zelfs als het dier agressief is, bijt of een persoon heeft aangevallen of toevallen heeft. Deze beslissing kan alleen worden genomen in overleg met A.I.D. en in aanwezigheid van een erkende dierenarts.

A.I.D. is niet aansprakelijk voor schade aan of door het dier, ongeacht wat de werkelijke oorzaak kan zijn.

U dient een WA-verzekering voor uw dier af te sluiten. Bij de meeste verzekeringsmaatschappijen valt het dier onder uw gewone WA verzekering. Controleer dit voor de zekerheid en sluit indien nodig een aanvullende dekking af.

Inbreuk op een of meerdere punten in deze overeenkomst geeft A.I.D. het recht om het dier onmiddellijk weg  te halen zonder teruggave van de adoptievergoeding.

Als het dier binnen twee weken na adoptie als gevolg van ziekte of lichamelijke gebreken sterft en dit wordt gecontroleerd door een dierenarts, dan vergoeden wij 50% van de adoptievergoeding. Adopteert u een ander dier dan dient u de volledige adoptievergoeding te betalen.

Door het adopteren van een dier steunt u onze organisatie en kunnen we door gaan met ons werk.

Geen enkele mondelinge overeenkomst kan dit contract wijzigen en/of veranderen. Wijzigingen en/of veranderingen zullen te allen tijde schriftelijk door A.I.D. worden bevestigd.

Dit contract, in tweevoud opgemaakt, is gelezen en begrepen. Alle voorwaarden van dit contract worden hierbij geaccepteerd.